Birimler

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Türkiye ve Dünyadaki siyasi ve hukuki gelişmeleri takip edip teşkilatı bu konuda bilgilendirmek.

Görev ve Sorumlulukları

İlçe Başkanından sonra, partiyi siyasi ve hukuki olarak temsil eder. Başkan vekilidir. Partinin siyasi kimliğini kamuoyuna anlatır. Parti görüş ve politikalarını oluşturur, politik söylem geliştirir ve yayar. TBMM gündemini takip eder, partinin TBMM ilişkilerini yürütür. Siyasi gündem hakkında teşkilatı bilinçlendirir. Başkanın olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarını yönetir.

Teşkilat Başkanlığı - Mahalle Teşkilatları

Temel Fonksiyonu

Partinin ilçe genelindeki tüm teşkilatlarının kurulmasını sağlayarak bu teşkilatların çalışmalarını kontrol etmek.

Görev ve Sorumlulukları

İlçede mahalle teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar bütün teşkilatın kurulmasını ve modele uygun çalışmasını sağlar. İlçe kongrelerinin süresi içerisinde ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını takip eder. Teşkilatın eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı yapar. Köy, mahalle ve sandık bölgelerinde oluşturulacak yönetimlerin çalışmalarını kontrol eder. Teşkilatın haftalık ve aylık olarak yapması gereken toplantıların muntazam olarak yapılıp yapılmadığını dikkatle takip eder, yönetir.

Seçim İşleri Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Seçim dönemlerinde aktif görev alınmasını sağlamak ve teşkilatlar arasında seçim bilgi alışverişlerini sağlamak.

Görev ve Sorumlulukları

Yönetici kadrolar tarafından seçim hukukunu iyi bilmesini ve seçim mevzuatının teşkilat kademelerine aktarılmasını sağlar. Seçime dönük parti içi eğitim seminerleri düzenler, genel merkezin hazırlamış olduğu dokümanları teşkilat kademelerine ulaştırır. Seçim döneminde parti propagandasının hazırlanmasına katkıda bulunur. Seçim koordinasyon merkezlerinde aktif olarak yer almasını sağlar. 

Seçim günü ve sonrasında bütün teşkilat kademeleri arasında bilgi akışının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirir.

Tanıtım Medya Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Parti görüş ve faaliyetlerini medya yoluyla tüm dünyaya duyurmak.

Görev ve Sorumlulukları

İlçe ile bağlı teşkilatlar arasında temel iletişimin sağlanmasına dönük çalışmalar yapar. Teşkilatlar arası iletişim için gerekli yazılı, görsel ve elektronik iletişim araçlarının üretim ve koordinasyonunu sağlar.

Kamuoyunda teşkilatımızla ilgili kanaat oluşturma ve bilgilendirme merkezli çalışmalar gerçekleştirir. Medya ve diğer tanıtım araçları vasıtasıyla teşkilatımız temel prensiplerine uygun araç ve gereçleri kullanır ve koordinasyonu sağlar. Medya-teşkilat ilişkilerini sağlar. Partinin tüzük ve programı çerçevesinde medya ve tanıtım stratejilerini belirler, uygular ve yönlendirir. Teşkilatlarının bu alanda ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanı temin eder.

Dış İlişkiler Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Dış politikadaki gelişmeleri yakından takip ederek teşkilatı bu konuda bilgilendirmek. Parti dış temsilcilikleri oluşturulması.

Görev ve Sorumlulukları

Parti programında belirlenmiş olan dış politika konularını analiz eder, geliştirir ve güncelleştirir. Dış politikanın değişen koşulları ile eşgüdümlü olarak kendi faaliyet alanı çerçevesinde, parti politikalarının yenilenmesine katkı sağlar. Yabancı ülke misyon şefleri ile ikili ilişkileri geliştirir. Parti adına yurt dışı resmi temaslarda bulunur ve bunlar sonucunda elde edilen raporlar istikametinde Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılıklarını bilgilendirir. Diğer ülkelerin partileri ile diyaloğa geçer, ikili ilişkiler kurar ve geliştirir. Türkiye’nin dış dünyada tanıtımını sağlayıcı ve olumlu intibaını geliştirici lobi faaliyetlerinde bulunur. Yurtiçi ve yurtdışı basın yoluyla kamuoyunun parti dış politikalarından haberdar edilmesini ve kamuoyu ile karşılıklı bilgi akışını sağlar.

Sosyal İşler Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

 Ülke insanın sosyal yaşamını ilgilendiren konularda sosyal politikalar geliştirerek bu konudaki faaliyetleri düzenler.

Görev ve Sorumlulukları

Parti üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi sosyal özelliklerin yüceltilmesini sağlar. Yardımlaşmayı temin eder. Ülke insanın sosyal yaşamını ilgilendiren sosyal politika, aile, sivil toplum, esnaf sanatkar, sağlık çalışma, sosyal güvenlik, eğitim, kültür, turizm ve çevre gibi alanlarda sosyal politikalar geliştirir. Etkinlikler düzenler. Sosyal politika alanındaki sivil toplum kuruluşları ile diyologlar kurar, birlikte çalışmalar yapar.

Yerel Yönetim Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Yerel yönetimler ile ilişki kurmak ve yerel yönetimlerde daha fazla temsilde bulunulabilmesi için faaliyetlerde bulunmak.

Görev ve Sorumlulukları

Yerel yönetimlere seçilen, ilçe genel meclis üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarların özellikle toplum ile ilgili çalışmalarını izler. Yerel yönetimlerde gençlerin daha fazla temsil edilmesi için çalışır. Yerel yönetimlerle teşkilatı arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulmasına çalışır. Yerel yönetimlerde aileye faydalı olabilecek projeler üretir. Toplumun yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit eder, rapor tutarak bir üst kurula bildirir.

Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Parti ekonomi politikaları ve yaklaşımlarının belirlenmesine katkıda bulunmak. Ekonomik hayata katılımını artırıcı yönde çalışmalar yapmak. mevzuat ve kuruluş kurallarına uygun olarak yapılan tüm muhasebe işlemlerini yapmak

Görev ve Sorumlulukları

Parti ve hükümet organları, özel ve kamu, sivil toplum ve mesleki kuruluşlar ile veri ve bilgi alışverişinde bulunarak ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminin makro ve mikro çerçevede performansını izler, Başkana bilgi sunar ve ilgili birimleri ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirir. Parti programı ve seçim beyannamesi gibi dokümanların hazırlanmasına ve güncelleştirilmesine, Parti’nin ekonomi politikalarının ve yaklaşımlarının belirlenmesine katkıda bulunur.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Partinin halk ile olan ilişkilerini (kutlama, taziye, ziyaret vb. ) düzenlemek. Sivil toplum kuruluşlarıyla parti arasında bağ oluşturmak.

Görev ve Sorumlulukları

Kişi, kurum ve kuruluş ve sosyal gruplara yapılacak her türlü ziyaret ve görüşmeyi organize eder. Kişi ve kuruluşların sorunları ile ilgilenir, çözüm için Partinin katkısını sağlar. Siyasi ve sosyal olayları takip eder, desteklenmesi gereken faaliyetlere Partinin aktif katılımını sağlar. Dini, milli gün ve bayramlarda tebrikte bulunur. Cenaze ve düğün benzeri keder ve sevinç zamanlarında ilgililere ziyarette bulunur. Ülkemizde ve dünyada yıl içinde idrak edilecek özel gün ve haftalarla ilgili yapılacak erkinliklere Partinin katılımını sağlar.

Eğitim ve Ar-Ge Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Tüm dünyada ve ülkedeki gelişmeleri yakından takip ederek Partinin yeni stratejiler ve hedefler geliştirilmesine sağlamak. Teşkilatta ihtiyaç duyulan her türlü eğitimin verilmesini sağlamak.

Görev ve Sorumlulukları

Parti programında anılan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri yürütür. Üretilen bilgiler ışığında parti söyleminin ortaya çıkmasına yardım eder. Parti teşkilatının eğitim faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. Görev alanları ile ilgili konularda, partinin, il, ilçe ve belde ve mahalle teşkilatlarının faaliyetlerini koordine eder. Kamu araştırmaları ve anketleri yapar. İmaj geliştirir.

İnsan Hakları Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

Teşkilat üyelerinin hukuki ve insani haklarını öğretmek ve korumak.

Görev ve Sorumlulukları

İnsan hakları üzerine eğitimler hazırlar. İlçede ve mahallelerde parti teşkilatlarının bilinçlenmesine ve haklarını öğrenmesine ön ayak olur. İnsan hakları ile ilgili kamuoyuna yönelik programlar düzenler.

Sekreterya Başkanlığı

Temel Fonksiyonu

İlçe icra ve yönetim toplantılarının konusunu belirleyerek bu konudaki tutanakları tutmak.

Görev ve Sorumlulukları

İlçe icra ve yönetim toplantılarının gündemini hazırlar, tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edilmesini sağlar ve uygulamalarını takip eder. Gelen- giden her türlü evrak işleri ile yazışmaları düzenler. Üyelerin devam durumlarını takip eder.Görevlilerle ilgili değişiklikleri bildirir. Toplantılar için her türlü kayıt ve malzemeyi hazırlar. Kurul üyelerine davetiye gönderir ve toplantılarda hazır bulunmalarını sağlar.Gelen yazılara 24 saat içinde cevap verir. Yeni atamalarda isimleri üyelere bildirir. Sağlam bir arşiv oluşturur.