Madde 18

Madde 18

Teklîf edilen anayasa değişikliğinin hangi tarihte yürürlüğe gireceği gibi tafsîlât, bu maddeyle belirlendi; bir çok maddenin gerçekleştirilecek ilk Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yürürlüğe gireceği belirlenirken Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin hükmün yürürlükten kalkmasının, değişikliğin kabulüyle yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır.

İşin aslı;

Teklîf edilen anayasa değişikliğinin hangi tarihte yürürlüğe gireceği gibi tafsîlât, bu maddeyle belirlendi; bir çok maddenin gerçekleştirilecek ilk Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yürürlüğe gireceği belirlenirken Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin hükmün yürürlükten kalkmasının, değişikliğin kabulüyle yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır.

Kısa Kısa;

  • Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe giriyor.
  • Cumhurbaşkanın Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz partili olmasının önündeki engel kalkıyor.
  • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
Maddenin tam metni;

MADDE 18- Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127’nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası,161, 162, 163, 164, 166 ncı ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'e Sorduk