Madde 5

Madde 5

Bu maddeyle meclisin görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Buna göre daha önce Türkiyede görülmemiş bir şey hayata geçirilmektedir: Yasama yetkisi artık tamamen TBMM'ye aittir. Daha önce Türkiyede yasama, neredeyse, hükümetlerin denetim ve idâresş altındayken, bundan böyle yasama gücünde hükümetlerden bağımsız olarak TBMM tek başına ve bağımsız olacaktır. Yapılacak değişiklikle beraber, artık TBMM, hükümetlerin güdümünden ayrı olarak kanun koyar, değiştirir, veya kaldırır durumda olacak. Artık kanun tasarısı tarih olmuş, ve TBMM aslî niteliğine kavuşturulmuştur.

İşin aslı;

Bu maddeyle meclisin görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Buna göre daha önce Türkiyede görülmemiş bir şey hayata geçirilmektedir: Yasama yetkisi artık tamamen TBMM'ye aittir. Daha önce Türkiyede yasama, neredeyse, hükümetlerin denetim ve idâresş altındayken, bundan böyle yasama gücünde hükümetlerden bağımsız olarak TBMM tek başına ve bağımsız olacaktır. Yapılacak değişiklikle beraber, artık TBMM, hükümetlerin güdümünden ayrı olarak kanun koyar, değiştirir, veya kaldırır durumda olacak. Artık kanun tasarısı tarih olmuş, ve TBMM aslî niteliğine kavuşturulmuştur.

Kısa Kısa;

  • Millet iradesi doğrudan hükümete yansıyor.
  • Cumhurbaşkanını millet 

    seçtiği için, kurulacak Hükümete de 5 yıllığına 

    güvenoyu vermiş oluyor.

Maddenin tam metni;

MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve
kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

Maddenin öncesi ve sonrası;